Logo Nemocnice Pardubického kraje

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Chrudim

Ředitelka školy

Mgr. Bronislava Štursová

Části školy

 • Struktura školy
 • Personální zajištění
 • Charakteristika školy
 • Charakteristika dětí a žáků
 • Zaměření a aktivity školy
 • Kontakt na školu
 • Grant
 • Aktuality

 

Struktura školy

Mateřská škola

Do MŠ jsou zapisovány  děti od 3 let do období zahájení povinné školní docházky a  mladší            po dohodě s ošetřujícími lékaři.

Pedagogické pracovnice nabízejí odborné metodické vedení také jejich rodičům doprovázejícím děti ne dětském oddělení.

Mateřská škola má jednu třídu. Provoz zajišťuje jedna pedagogická pracovnice, která zde pracuje na úvazek 0,50. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem                  „ S Petruškou českým rokem“. Nabízí dětem takové aktivity, které vycházejí z přirozené tvorby, potřeb  a talentu dětí.

Základní škola

Do výchovně vzdělávací činnosti ZŠ jsou vedle žáků ZŠ také zapojováni žáci ZŠ praktických               a  speciálních. Individuální konzultace jsou poskytovány rovněž studentům středních škol v souladu s jejich potřebami, zdravotním stavem a podle podmínek školy, tak aby nebyla narušena výuka žáků základních škol.

Základní škola má jednu třídu . Výuka je organizována ve dvou  blocích od 8.00 do 11.20 hod. s 20 minutovou přestávkou, v pondělí ve třech vyučovacích blocích: 8:00 - 9:30; 9:50 - 11:20 a 11:50 -        13:20. Je realizována formou projektového vyučování. Převažuje individuální výuka, jejíž rozsah         a obsah je přizpůsoben zdravotnímu stavu a délce hospitalizace každého žáka. V rámci projektového vyučování jsou žáci základní školy vyučováni českému jazyku, matematice, anglickému jazyku a konverzaci v anglickém jazyce převážně hravými metodami. Při výuce využíváme didaktické pracovní listy, digitální učební materiály, prezentace a výukové programy na PC, 6 počítačů, 5 notebooků a 4 iPady. Výuku zabezpečuje jedna pedagogická pracovnice.

Žáci jsou vyučováni v návaznosti na učební plán kmenové školy. Škola má svůj vlastní školní vzdělávací program ,,Cestou ke zdraví". Navazuje na školní vzdělávací program mateřské školy a je doplněn školním vzdělávacím programem školní družiny.  

Školní družina

ŠD nabízí zájmové aktivity žákům 1. a 2. stupně ZŠ, ZŠ praktických a ZŠ speciálních. Její aktivity navazují na činnosti  základní školy a prolínají se s aktivitami MŠ.

Na pracovní úvazek 0,50 zde pracuje jedna pedagogická pracovnice.

ŠD pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je součástí ŠVP ZV.

 

Charakteristika školy

ZŠ a MŠ při nemocnici Chrudim, Václavská 570 se nachází v prostorách dětského oddělení Chrudimské nemocnice, a.s..Má zde k dispozici učebnu, hernu a hrací kout, které jsou velice dobře materiálně vybaveny nábytkem, hracími koutky, didaktickými hračkami, počítači, notebooky, iPady, knihami, encyklopediemi, zábavnými pracovními listy a výukovými programy.Tvoří ji jedno oddělení MŠ, jedna třída ZŠ a jedno oddělení ŠD. Kapacita MŠ je 15 dětí předškolního věku, ZŠ  16 žáků 1. – 9. ročníků  a ŠD 15 žáků ZŠ.

Personální zajištění

Pedagogické pracovnice:

Mgr. Zdeňka Gregorová

Bc. Petra Baťová


Charakteristika dětí a žáků

Všechny děti předškolního věku a žáci ZŠ, ZŠ praktických, ZŠ speciálních, studenti středních škol , kteří jsou zapsáni do naší školy, jsou hospitalizováni na zdejším dětském oddělení. Příčinou jejich hospitalizace jsou různá onemocnění, úrazy a  kolapsové stavy.

O zařazení dětských pacientů do školy, o míře a rozsahu výchovně vzdělávacího působení vždy rozhoduje ošetřující lékař. Zařazení rovněž předchází souhlas zákonných zástupců.

Většina dětí a žáků je v naší škole umístěna krátkodobě. U dlouhodobě hospitalizovaných žáků škola podává písemnou zprávu o jejich činnosti a probraném učivu kmenovým školám, na jejichž působení ve své výchovně vzdělávací práci navazuje a podle něhož sestavuje individuální vzdělávací plán.

Do naší školy v rámci projektu herní specializace přicházejí se svými učitelkami děti okolních MŠ a žáci ZŠ, ZŠ praktických a ZŠ speciálních z našeho okolí. Zábavnou formou jsou seznamováni s prostředím dětského oddělení, se zdravotnickými pomůckami a zákroky.

 Zaměření a aktivity školy

  Škola je zaměřena na :

 • Relaxaci hospitalizovaných dětí předškolního věku, žáků základních škol a dle možností              i  studentů středních škol
 • Zajištění prostředí klidu a pohody při adaptaci na nemocniční prostředí
 • Přípravu dětí a žáků na provádění zdravotnických zákroků zábavnou a hravou formou –                -  projekt ,,Herní specializace“
 • Prevenci proti hospitalismu
 • Výchovně vzdělávací proces žáků základních škol v oblasti hlavních vyučovacích předmětů
 • Nabídku individuální výuky naukových předmětů
 • Práci s výpočetní a komunikační technikou
 • Poskytování individuálních konzultací žákům středních škol v oblasti hlavních předmětů
 • Vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení, se sociálním znevýhodněním atd.

 Aktivity školy:

 • Besídky pro dětské pacienty a jejich rodinné příslušníky spojené s nadílkou dárečků (mikulášská, vánoční, velikonoční) 
 • Hry a soutěže  s četnými odměnami od sponzorů - MDD, zahájení a zakončení školního roku
 • Divadelní představení žáků ZUŠ ve Slatiňanech a ZŠ praktické a speciální Chrudim
 • Hudební vystoupení žáků ZŠ Dr. Peška, ZŠ U Stadionu Chrudim, pěveckého sdružení                při Chrudimské farnosti ,,Hluboké koření"
 • Pravidelné besedy o knihách s pracovnicí Městské knihovny Chrudim
 • Prožitkové programy a pracovní dílny vedené pracovnicí Ekocentra Paleta Pardubice
 • Prevence proti úrazům a proti patologickým jevům ve společnosti v rámci besed s pracovníky POLICIE ČR
 • Besedy s lidmi zajímavých profesí(pan zahradník)
 • Besedy s veterinářem
 • Obrázky ,,Pro dětský úsměv" od malíře Jana Honzy Lušovského 
 • Zajišťování výzdoby prostor dětského oddělení včetně ambulantních částí, pohotovosti, novorozeneckého oddělení, LDN Chrudimské nemocnice, a.s.
 • Zhotovování přáníček pro dětské oddělení a oddělení LDN Chrudimské nemocnice, a.s.
 • Spolupráce se ZŠ Hrochův Týnec v rámci projektu ,,Zdraví"
 • Spolupráce se školami stejného a podobného zaměření - ZŠ A MŠ při Hamzově léčebně Luže Košumberk, ZŠ a MŠ při Dětské klinice Bratislava
 • Výchovně vzdělávací aktivity  ve venkovní učebně se zákoutími s lavičkami, květinovými záhony a suchou zídkou, které slouží všem pacientům Chrudimské nemocnice, a.s. a jejich rodinným příslušníkům

Kontakty

Sborovna školy

Mgr. Zdeňka Gregorová

tel.: 469653480

e-mail: skola.nemocnice@seznam.cz

Herna

tel: 469653468 

Grant

Škola pro udržitelný život   www.skolaprozivot.cz

Tento projekt byl vypracován za účelem výstavby venkovní učebny v prostorách Chrudimské nemocnice ,a.s.. Altán z kamene a ze dřeva, dřevěné lavičky obklopené záhony květin, suchou zídkou z kamene, krmítky pro ptáky a informačními tabulemi s obrazovým materiálem rostlin a živočichů z okolí budou sloužit dětským pacientům a jejich rodinným příslušníkům a také pacientům z ostatních oddělení Chrudimské nemocnice, a.s. a rovněž jejich rodinným příslušníkům. 

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše - www.sever.ekologickavychova.cz
O nemocnici
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS