Logo Nemocnice Pardubického kraje

Pro pacienty

 

Zdravotní služby poskytované dítěti (osobě do 18 let věku)

V souvislosti se zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb., jehož účinnost nastala 1. 4. 2012, jsme povinni Vás upozornit, že u zdravotních služeb poskytovaných dítěti (osobě do 18 let věku), které „mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života“, jsou lékaři povinni si vyžádat souhlas obou rodičů (zákonných zástupců).  Realizace tohoto opatření je možná dvěma způsoby:

1. fyzická přítomnost obou rodičů při přijetí dítěte (osoba do 18 let věku), kdy písemný informovaný souhlas stvrdí oba rodiče na místě,

nebo

2. zmocnění druhého rodiče formou plné moci „k mému zastupování v rozsahu všech práv a povinnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb mému dítěti dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, a to k udělení písemného souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb podle § 35, odst. 2, písm a) bod 1.“

Plná moc

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Pokud chcete nahlédnout do zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření v naší nemocnici, postupujte podle uvedených informací.
Jaké formuláře potřebujete, aby mohla být Vaše žádost vyřízena?

Identifikace pacientů

Chrudimská nemocnice a.s., dnem 1.10.2008 zavádí identifikaci hospitalizovaných pacientů  pomocí použití identifikačních náramků.

Chrudimská nemocnice, a.s. se systematicky zabývá zvyšováním kvality poskytované péče. Za účelem systematického zvyšování kvality poskytované péče se Chrudimská nemocnice, a.s.  rozhodla zavést používání identifikačních náramků u hospitalizovaných pacientů jako způsob jednoznačné identifikace pacientů. Jednoznačná identifikace pacienta je jedinou možnou prevencí záměny pacientů, zvláště pak v situacích, kdy není možno ověřit pacientovu totožnost dotazem. Od 1.10.2008 budou nově hospitalizovaní pacienti Chrudimské nemocnice, a.s. identifikováni pomocí identifikačních náramků.

 Informace oddělení následné péče Chrudimské nemocnice, a.s.

Vážení pacienti, od 3.12.2007 je v provozu na oddělení následné péče 5 lůžek, na nichž poskytujeme pobytové sociální služby. Tyto služby se týkají klientů, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné osoby a nemohou být proto propuštěni. Setrvávají zde do doby, než jím je zabezpečena pomoc osobou blízkou, terénní či ambulantní službou anebo pobyt v zařízeních sociálních služeb.

Provoz nemocniční recepce

Vážení pacienti, rádi bychom Vás informovali o zahájení provozu nemocniční recepce ve vestibulu Chrudimské nemocnice, a.s. Provoz bude zahájen dne 2. 1. 2008.
Provoz recepce bude v čase od 6 30 h do 15 00 h v pracovních dnech. Mimo tuto dobu bude přejímat funkci recepce příjmová kancelář umístěná naproti recepci. více

Seznam informovaných souhlasů Chrudimské nemocnice, a.s.

Vážení pacienti, rádi bychom Vás infomovali o seznamu informovaných souhlasů v Chrudimské nemocnici, a.s.

Vyjádření nespokojenosti

Pacient nebo jeho blízcí mají právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování zdravotní péče formou stížnosti (písemně, ústně, osobně, elektronicky formou e-mailu nebo telefonicky) prostřednictvím sekretariátu ředitele - budova ředitelství, 1.patro, tel.: 469 653 120, e-mail: hospital@nemcr.cz, nebo kdykoliv prostřednictvím službu konajícího zdravotnického personálu.

Při nespokojenosti s výsledkem šetření stížnosti se pacient nebo jeho blízcí mohou obrátit na zřizovatele.

Preferujme osobní projednání stížnosti a vyřešení vzniklého problému.

  • Každou stížnost posoudí ředitel či odborný zástupce ředitele, podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označena.

  • Osoba pověřená vyřízením stížnosti řádně prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené. 

  • Chrudimská nemocnice,a.s. stěžovateli dle jeho pravomoci umožní nahlížet do zdravotnické dokumentace a též pořizovat si kopie a výpisy ze zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou.

  • Chrudimská nemocnice, a.s. poskytne součinnost správním orgánům, pokud tyto stížnost, týkající se Chrudimské nemocnice,a.s. řeší.

  • Seznam správních orgánů, na které se stěžovatel může případně se stížnosti obrátit

Krajský úřad Pardubického kraje

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Česká lékařská komora.

O nemocnici
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS